Doelstellingen en historiek van WTC Pellenberg

Doelstellingen

“De Lindenhoftrappers”, sedert een paar jaar VZW WTC Pellenberg hebben zich bij hun oprichting in 1975 hoofdzakelijk tot doel gesteld het fietstoerisme te promoten. Dit doel wordt bereikt door iedere zaterdag en zondagvoormiddag van half maart tot medio oktober een 50 à 60 /75 à 80 km door ons mooie Hageland en ruime omgeving te fietsen. Sinds 2005 worden er aansluitend op het zomerseizoen mountainbiketrips gereden die eveneens de zondagvoormiddag vullen.

Bij al onze tochten staat de groepsgeest centraal. Samen uit , samen thuis is de leuze.

Het lidmaatschap is niet aan leeftijd of geslacht gebonden. Iedereen met een normale gezondheid is welkom. Ook wie niet fietst kan lid worden. Onlangs werd er beslist lid te worden van de “Vlaamse wielrijdersbond” (V.W.B.). Dit lidmaatschap bezorgt ons een ruimere kijk op het wielertoerisme in Vlaanderen en biedt ons een unieke vorm van persoonlijke sportverzekering aan waarbij niet alleen de clubleden maar ook hun huisgenoten gedekt zijn tegen lichamelijke letsels  veroorzaakt door het sporten in het algemeen.

Als voornaamste sportieve nevenactiviteit beoefenen we tijdens de wintermaanden de wandelsport. Een viertal winterwandelingen , waaronder een stadswandeling staan jaarlijks geprogrammeerd.


Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur van WTC Pellenberg vzw, hierna WTC geheten, bestaat uit minimum 7 personen zijnde : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, feestleider, afgevaardigde bij de sportraad, één of meerdere commissarissen.
 2. De bestuursfuncties bij WTC worden binnen het bestuur, bij consensus, verdeeld. De consensus kan het gevolg zijn van een stemming, waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij staking van stemmen.
 3. De bestuursfuncties  gelden voor 3 jaar. Na het verstrijken van deze periode worden er binnen het bestuur nieuwe bestuursverkiezingen georganiseerd.
 4. Elk bestuurslid kan zich na verloop van zijn ambtsperiode terug verkiesbaar stellen voor zijn vorige of nieuwe functie binnen het bestuur.
 5. De functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris zijn onverenigbaar.
 6. Commissarissen kunnen , naast hun normale bestuurstaak, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, penningmeester, secretaris of feestleider worden.
 7. De penningmeester zal tenminste eens per jaar een gedetailleerd overzicht van de kastoestand van WTC aan het bestuur voorleggen. Op vraag van gelijk welk bestuurslid is de penningmeester eraan gehouden de financiële situatie van WTC te verduidelijken. Deze verduidelijking moet er komen, uiterlijk op de vergadering, volgend op de bijeenkomst waarop deze  gevraagd werd.
 8. Elk bestuurslid heeft inzagerecht in de bewijsstukken van de financiële verrichtingen.
 9. Elke verrichting boven de 1.000€ moet door het bestuur goedgekeurd worden.
 10. Naast de penningmeester zullen er nog tenminste 2 bestuursleden volmacht bij de bank hebben om financiële verrichtingen te doen. Bij fysieke onmogelijkheid van de penningmeester om financiële verrichtingen te doen, zal deze wel op de hoogte worden gehouden van de gedane verrichtingen.
 11. Beslissingen omtrent activiteiten van WTC kunnen enkel door het bestuur genomen worden. Leden of buitenstaanders kunnen voorstellen doen die door het bestuur bekrachtigd of verworpen kunnen worden.
 12. Het bestuur is niet verplicht beslissingen ten overstaan van de buitenwereld te motiveren. In geval van verdeeld advies binnen het bestuur worden stemmingen ten aanzien van derden nooit medegedeeld.
 13. Elk goed dat in consignatie gegeven wordt aan een bestuurslid of clublid blijft eigendom van WTC.
 14. Het bestuur is er toe gehouden de club te besturen als een goede huisvader en zal eens per jaar verantwoording afleggen tegenover de leden.
 15. Bestuursleden zijn niet gemachtigd beslissingen te nemen die niet het gevolg zijn van een  door het bestuur bekrachtigde beslissing.
 16. Het bestuur sluit een verzekering af voor elke activiteit,  door WTC georganiseerd.
  De verantwoordelijkheid van het bestuur blijft beperkt tot de risico’s, beschreven in de polis.
  De polis ligt steeds ter inzage van de leden van WTC.
 17. De bestuursactiviteiten van een bestuurslid zijn onverenigbaar met een bestuursfunctie binnen de schoot van een vereniging met dezelfde doelstellingen.
 18. De bestuursvergaderingen vinden plaats, elke laatste dinsdag van de maand om 20u., in het voorgeschreven lokaal. Het bestuur kan geldig vergaderen, indien ieder bestuurslid werd uitgenodigd, hetzij schriftelijk, mondeling of per email.
 19. Ieder bestuurslid betaalt minimum hetzelfde bedrag aan lidmaatschapsgeld als elk ander lid.
 20. Het bestuur kan enkel  geldig vergaderen als tenminste de helft + 1 van de bestuursleden aanwezig is.
 21. Op vraag van tenminste 3 bestuursleden of 10 gewone leden kan een tussentijdse vergadering gevraagd worden. Deze zal  binnen de 10 werkdagen gehouden worden en de agenda zal minstens 2 dagen op voorhand medegedeeld worden.
 22. Een nieuw bestuurslid kan worden voorgedragen door een zetelend bestuurslid. Zijn of haar kandidatuur  zal slechts aanvaard worden indien er binnen het bestuur daaromtrent een akkoord werd bereikt.
 23. Eén maal per jaar zal er in de maand januari  een algemene ledenvergadering gehouden worden.
 24. Een bestuurslid kan, bij 3 opeenvolgende,  onaangekondigde  afwezigheden op de bestuursvergadering , uit zijn/haar functie worden ontzet.
 25. Elk clublid wordt geacht de clubkledij  te dragen gedurende  de ritten, door WTC Pellenberg georganiseerd of waarbij WTC Pellenberg als club deelneemt.
 26. Het dragen van een helm is verplicht gedurende  de ritten, door WTC Pellenberg georganiseerd  of  waarbij WTC Pellenberg als club deelneemt.

Een beetje historiek

De club werd 40 jaar geleden gesticht (1975) .Samen met leden van de personeelsclub van het toenmalige “St. Barbara”- ziekenhuis in Pellenberg werden een aantal tripjes gereden. Dit was de aanleiding tot het stichten van wat door de jaren heen een bloeiende club is geworden.

Vanaf dan worden we zelfstandig. De eerste jaren wat onwennig , wat schoorvoetend ook. Wij rijden veel brevetten bij clubs binnen en buiten de provincie en zelf richten we een tiental brevetten in. Aldus doen we ervaring op en smeden we vriendschapsbanden met andere clubs. Stilaan echter gaan we onze eigen weg en verlaten we het brevettencircuit zodat onze trips een eigen karakter krijgen.Toch rijden we in de beginjaren nog dertien maal de “Gordel rond Brussel”.

We maken er ook een erezaak van om eenmaal per jaar al dan niet met de fiets een gezinsuitstap te plannen. .Zo kon men ons naar Namen, naar “Het Bieschbos”(tweemaal), Brugge, Retie, Kelchterhoef, Blankenberge(tweemaal), Brugge, Rochefort, Sluis en Maastricht zien fietsen . Familieleden en vrienden  vervoegden ons aan  het eindpunt met de autocar. Ook onze busreizen naar Luxemburg, Ieper, Zeeuws Vlaanderen,Zuid-Westvlaanderen, Parijs, het drielandenpunt en in een recenter verleden naar Thieu en wijnboer Schneiders aan de Moezel behoren tot de heugelijke geschiedenis van de club.

Tot zover een korte historiek van onze vereniging die in 1975 het levenslicht zag. Voor Vlaanderen een  memorabel wielerjaar overigens . Want het was in dat jaar dat Eddy Merckx , drie weken na zijn zege in Milaan- San Remo ook de Ronde van Vlaanderen won en dat Roger De Vlaeminck zich een week later voor de derde maal de beste toonde in Parijs –Roubaix. Maar ook het jaar dat Eddy zijn zesde “tour” net  niet  won en trouwens nooit zou winnen.

januari 2019

zo ma di wo do vr za
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2