Huishoudelijk reglement

  1. Het bestuur van WTC Pellenberg vzw, hierna WTC geheten, bestaat uit minimum 7 personen zijnde : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, feestleider, afgevaardigde bij de sportraad, één of meerdere commissarissen.
  2. De bestuursfuncties bij WTC worden binnen het bestuur, bij consensus, verdeeld. De consensus kan het gevolg zijn van een stemming, waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij staking van stemmen.
  3. De bestuursfuncties  gelden voor 3 jaar. Na het verstrijken van deze periode worden er binnen het bestuur nieuwe bestuursverkiezingen georganiseerd.
  4. Elk bestuurslid kan zich na verloop van zijn ambtsperiode terug verkiesbaar stellen voor zijn vorige of nieuwe functie binnen het bestuur.
  5. De functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris zijn onverenigbaar.
  6. Commissarissen kunnen , naast hun normale bestuurstaak, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, penningmeester, secretaris of feestleider worden.
  7. De penningmeester zal tenminste eens per jaar een gedetailleerd overzicht van de kastoestand van WTC aan het bestuur voorleggen. Op vraag van gelijk welk bestuurslid is de penningmeester eraan gehouden de financiële situatie van WTC te verduidelijken. Deze verduidelijking moet er komen, uiterlijk op de vergadering, volgend op de bijeenkomst waarop deze  gevraagd werd.
  8. Elk bestuurslid heeft inzagerecht in de bewijsstukken van de financiële verrichtingen.
  9. Elke verrichting boven de 1.000€ moet door het bestuur goedgekeurd worden.
  10. Naast de penningmeester zullen er nog tenminste 2 bestuursleden volmacht bij de bank hebben om financiële verrichtingen te doen. Bij fysieke onmogelijkheid van de penningmeester om financiële verrichtingen te doen, zal deze wel op de hoogte worden gehouden van de gedane verrichtingen.
  11. Beslissingen omtrent activiteiten van WTC kunnen enkel door het bestuur genomen worden. Leden of buitenstaanders kunnen voorstellen doen die door het bestuur bekrachtigd of verworpen kunnen worden.
  12. Het bestuur is niet verplicht beslissingen ten overstaan van de buitenwereld te motiveren. In geval van verdeeld advies binnen het bestuur worden stemmingen ten aanzien van derden nooit medegedeeld.
  13. Elk goed dat in consignatie gegeven wordt aan een bestuurslid of clublid blijft eigendom van WTC.
  14. Het bestuur is er toe gehouden de club te besturen als een goede huisvader en zal eens per jaar verantwoording afleggen tegenover de leden.
  15. Bestuursleden zijn niet gemachtigd beslissingen te nemen die niet het gevolg zijn van een  door het bestuur bekrachtigde beslissing.
  16. Het bestuur sluit een verzekering af voor elke activiteit,  door WTC georganiseerd.
   De verantwoordelijkheid van het bestuur blijft beperkt tot de risico’s, beschreven in de polis.
   De polis ligt steeds ter inzage van de leden van WTC.
  17. De bestuursactiviteiten van een bestuurslid zijn onverenigbaar met een bestuursfunctie binnen de schoot van een vereniging met dezelfde doelstellingen.
  18. De bestuursvergaderingen vinden plaats, elke laatste dinsdag van de maand om 20u., in het voorgeschreven lokaal. Het bestuur kan geldig vergaderen, indien ieder bestuurslid werd uitgenodigd, hetzij schriftelijk, mondeling of per email.
  19. Ieder bestuurslid betaalt minimum hetzelfde bedrag aan lidmaatschapsgeld als elk ander lid.
  20. Het bestuur kan enkel  geldig vergaderen als tenminste de helft + 1 van de bestuursleden aanwezig is.
  21. Op vraag van tenminste 3 bestuursleden of 10 gewone leden kan een tussentijdse vergadering gevraagd worden. Deze zal  binnen de 10 werkdagen gehouden worden en de agenda zal minstens 2 dagen op voorhand medegedeeld worden.
  22. Een nieuw bestuurslid kan worden voorgedragen door een zetelend bestuurslid. Zijn of haar kandidatuur  zal slechts aanvaard worden indien er binnen het bestuur daaromtrent een akkoord werd bereikt.
  23. Eén maal per jaar zal er in de maand januari  een algemene ledenvergadering gehouden worden.
  24. Een bestuurslid kan, bij 3 opeenvolgende,  onaangekondigde  afwezigheden op de bestuursvergadering , uit zijn/haar functie worden ontzet.
  25. Elk clublid wordt geacht de clubkledij  te dragen gedurende  de ritten, door WTC Pellenberg georganiseerd of waarbij WTC Pellenberg als club deelneemt.
  26. Het dragen van een helm is verplicht gedurende  de ritten, door WTC Pellenberg georganiseerd  of  waarbij WTC Pellenberg als club deelneemt.